โรงเรียนเติมแสงไขปากช่องวิทยา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔